یک شنبه 1401/05/23
  تعداد افراد آنلاین:   1

شیوه سنتی و قدیمی تولید گز تا چند دهه قبل ادامه داشت، گواه این مطلب شیرین منش یگی از قدیمی ترین کارگاه های ایجاد شده و همچنان پا بر جا در اسصفهان است. در سال ۱۳۳۰ شمسی کارگاه شیرین منش توسط پدر و دایی حاج محمد شمس در بازار قلندرهای اصفهان تاسیس شد.

اصفهان - خیابان حکیم - جنب مسجد حکیم - بازار قلندرها